تبریک عید میلاد پیامبر اکرم و امام صادق صلوات الله علیهما

نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد
صادق که اساس دین ازاو شد معمور
بودند ملایک پی امرش مامور
میلاد پیامبر اکرم و امام صادق صلوات الله علیهما تهنیت باد