نمونه طرح درس ملی

همکاران محترم برای دریافت  و مشاهده چند نمونه طرح درس از پودمان های کلاس نهم ،به سربرگ دسته بندی محتوا > مطالب آموزشی مراجعه فرمایید.