کارگاه آموزشی پاپیه ماشه

جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی پاپیه ماشه به   بخش برنامه های گروه /کارگاه  مراجعه نمائید.