گارگاه آموزشی حضوری

دومین  کارگاه  آموزشی (حضوری) درس عربی

با موضوع : طراحی تکالیف و ارزشیابی عملکردی درس عربی متوسطه اول

زمان : روز یکشنبه ۱۳۹8/11/06

ساعت ۱۸/۳۰

مکان: خانه علوم و فنون