بانک سولات

نمونه سؤالات پایه نهم


 -نمونه سوال نوبت اول پایه نهم خانم ثابت ایمانی برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

-نمونه سؤال نوبت اول پایه نهم شماره دو برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

-نمونه سؤال نوبت اول پایه نهم شماره یک برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. 


 - ارزشیابی تشخیص پایه نهم از سرکار خانم آقایی منطقه 2 برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. 
نمونه سؤالات پایه هشتم سال

 نمونه سوال پایه هشتم از سرکار خانم شاه میرزایی منطقه 6اینجا کلیک کنید. 
  نمونه سوال پایه هشتم از سرکار خانم اکبری منطقه 18اینجا کلیک کنید. 
 نمونه سوال پایه هشتم از سرکار خانم میرزایی منطقه 7 اینجاکلیک کنید.  
 نمونه سوال از سرکار خانم ثابت ایمانی منطقه 11 پایه هفتم اینجا کلیک کنیدو پایه هشتم  اینجاکلیک کنید .
نمونه سوال نوبت دوم پایه هشتم از سرکار خانم احمدی منطقه 19 اینجاکلیک کنید. 
نمونه سوال نوبت دوم پایه هفتم از سرکار خانم آقایی منطقه 2 اینجاکلیک کنید. 
نمونه سوال نوبت دوم پایه هشتم از سرکار خانم آقایی منطقه 2اینجا کلیک کنید. 
نمونه سوالات تستی عربی هشتم از درس های 1 - 7 از سرکار خانم آقایی منطقه 2اینجا کلیک کنید.
 نمونه سوال میان نوبت دوم (درس های 6 و 7 ) از کتاب هشتم از سرکار خانم اکبری سرگروه منطقه 18 اینجاکلیک کنید.
  نمونه سوال میان نوبت دوم (درس های 6،7،8) از کتاب هشتم از سرکار خانم ثابت ایمانی سرگروه منطقه 11اینجاکلیک کنید.
 
نمونه سؤالات تستی کاربرگ درس های اول تا هفتم کتاب هشتم از سرکار خانم موسوی نیا مدرسه جواد الائمه منطقه 15 اینجاکلیک کنید
  نمونه سوال نوبت اول کتاب پایه هفتم از سرکار خانم آقایی منطقه 2 اینجاکلیک کنید.
نمونه سوال نوبت اول کتاب پایه هشتم از سرکار خانم آقایی منطقه 2اینجا کلیک کنید.
 نمونه سؤال نوبت اول کتاب پایه هشتم از سرکار خانم خضری منطقه 9 اینجاکلیک کنید.
 نمونه سؤال نوبت اول کتاب پایه هشتم اینجاکلیک کنید. 

نمونه سؤال از سه درس اول کتاب پایه هشتماینجا کلیک کنید.
نمونه سؤال نوبت اول کتاب پایه هشتم از سرکار خانم اکبری سرگروه منطقه 18 اینجاکلیک کنید.            
 نمونه سؤال درس اول و دوم کاری از سرکار خانم آقایی سرگروه منطقه 2اینجا کلیک کنید.

نمونه سؤالات پایه هفتم سال


  نمونه سوال خانم شاه میرزایی منطقه 6 ( 1.pdf/2.pdf/3.pdf )


  : نمونه سوال خانم دانشور منطقه 19اینجا کلیک کنید. 
: نمونه سوال خانم صادقچه منطقه 19اینجا کلیک کنید. 
نمونه سوال خانم خضری منطقه 9  9/25نمونه سوال خضری.pdf

نمونه سوال خانم ثابت ایمانی سرگروه منطق 11 عربی هفتم ترم اول.pdf
 نمونه سوال نوبت اول خانم آقایی سرگروه منطقه 2 طبق بارم بندی جدیدazmoonnobat 1 nemoneh.pdf
azmondars1-5arabi7..pdf
نمونه سؤال خانم آقایی منطقه 2 شهر تهرانemtehan nobat 1.pdf
نـمونه سؤال امتحان نوبت اوّل و دوم عربي کتاب پایه هفتم. pdf

   

بانک سوالات

با سلام و ادب

همکاران  محترم جهت دریافت سوالات میان ترم عربی سه پایه به بخش دسته بندی محتوا (بانک سوال) مراجعه نمایید.