آموزش تولید محتوی با نرم افزار استوری لاین جهت مسابقه کشوری

 

آموزش ویدیویی استوری لاین 3

آموزش محتوای الکترونیکی استوری لاین 3

دبیرخانه راهبری درس عربی متوسطه اول

دانلود ویدیو جلسه اول

دانلود ویدیو جلسه دوم

دانلود ویدیو جلسه سوم

دانلود ویدیو جلسه چهارم

دانلود ویدیو جلسه پنجم

دانلود ویدیو جلسه ششم

دانلود ویدیو جلسه هفتم

دانلود ویدیو جلسه هشتم

دانلود ویدیو جلسه نهم

دانلود ویدیو جلسه دهم

دانلود ویدیو جلسه یازدهم

دانلود ویدیو جلسه دوازدهم

دانلود ویدیو جلسه سیزدهم

دانلود ویدیو جلسه چهاردهم

دانلود ویدیو جلسه پانزدهم