فایل های مکالمه سری دوم (تقویت و ارتقاء مکالمه)

باسلام خدمت همکاران گرامی :

در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه مستقر در استان فارس فایل های سری دوم برنامه مکالمه از قسمت زیر قابل دریافت می باشد.

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره جهار

شماره پنح

شماره شش

شماره هفت

شماره هشت

شماره نه

شماره ده

شماره یازده