آزمون هماهنگ مطالعات اجتماعی

باسلام وخداقوت 

آزمون هماهنگ پایه نهم در نوبت دوم سال تحصیلی 1403-1402از فصل های زیر خواهد بود

فصل اول✅
فصل دوم✅
فصل سوم❌
فصل چهارم❌
فصل پنجم❌
فصل ششم❌
فصل هفتم✅
فصل هشتم✅
فصل نهم✅
فصل دهم✅
فصل یازدهم✅
فصل دوازدهم✅