گاوهی کارگاه و نشست

همکاران گرامی با توجه به تعدد کارگاههای برگزار شده در تمامی دروس صدور گواهی شرکت در کارگاه در حال انجام است. لذا صبور باشید و اگر گواهی صادر نگردید می توان پیگیر بود. حداقل تا پایان خرداد ماه سال جاری زمانبر است .با تشکر