بارم پیشنهادی امتحان خرداد پایه نهم از سوی دبیرخانه

با سلام،بارم مورد تایید دفتر تالیف و دبیر خانه کشوری مطالعات اجتماعی

پیشنهاد 80%اجباری و20% اختیاری

اجباری=از درس 13تا19(7درس)  13 نمره  +

7نمره اختیاری (از 5 درس اول  یا  5درس آخر)

2-مدارس هوشمند می توانند از(درس13تا24)

3-مدارس حاشیه ای وروستایی می توانند از (درس1 تا19)

موفق باشید