تقدیر و تشکر از همکاران گرامی

-از همه همکاران و دوستان عزیز که طی این مدت ما را مساعدت نموده وراهنمای بنده بوده اند.

-ازدوستانی که در بر گزاری کارگاه ها،حضور و همکاری داشتند.

-عزیزانی که در مسابقات و فراخوان ها شرکت نموده اند.