کارگاه آموزش حضوری با عنوان " نگاهی نو به تدریس علوم تجربی و فعالیت های آزمایشگاهی" ویژه همکاران ناحیه 3 و ماده ی 28

کارگاه آموزش حضوری با عنوان " نگاهی نو به تدریس علوم تجربی و فعالیت های آزمایشگاهی"  

ویژه همکاران ناحیه 3 و ماده ی 28

مدرس: سرکار خانم یاری

زمان: دوشنبه 3 بهمن 1401 ساعت 18

مکان: 20 متری شهید بهشتی، بلوار شهید چمران، پژوهش سرای برقعی