نظارت بالینی

همکار محترم

نظارت بالینی ،فرآیندی است که باعث می شود ،تمام عوامل آموزشی و غیر آموزشی آکاهانه برای پیشرفت یادگیری بطورموثرو هم چنان کمک به کارآمدتر شدن معلمان به کار گرفته می شود...

      ​​​​​​از همکاران محترم تقاضا میشود به منظور آشنایی بیشتر با برنامه ،عملکردو...روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

لینک پایگاه نطارت بالینی