جواب تمرین صفحه 30 مهارت های نهم

جواب فعالیت شماره یک از درس دوم کتاب مهارت های نوشتاری نهم

نوع کاربرد

نمونه ها

واژه های مترادف

اول و آغاز- چلو و پلو- کدورت و قهر

واژه های متضاد

قهر و آشتی-

ظرفیت شبکه معنایی

کارد و پنیر- چلو، پلو، دیشلمه- دیروز، پریروز، سال

گسترش واژه

آبِ رفاقت- غبارِ کدورت- قالِ قضیه- شکرآب

و همچنین مفاهیم کنایی جدید در متن

تنوع فعل ها

گسیخت- بیخ پیدا کرد- قربان تان شوم

تنوع به این معناست که نویسنده عمداً از فعل های متفاوتی برای بیان مقصود خود استفاده کند.

مثلاً نویسنده به جای این که تنها از عبارت«کار شما از کجا به هم خورد، چه جوری رابطه تان به هم خورد، ارتباط تنگاتنگ شما در اثر چه مسئله ای به هم خورد» از فعل های متنوعی استفاده کرده است که هم مفاهیم کنایی را در بر دارد و هم  زیبایی کلام را.