لغت های ارمغان کتاب هشتم

از آن جا که درس سوم، پایۀ هشتم، مهمان تازه واردی به کلاس درس است و ارمغانی جدید برای دانش آموزان، از سرزمین کهن و دیرینۀ پهلوانان و عارفان و آزادگان، با خود همراه دارد، و از آن جا که گاه، معنای لغت های آن مورد سؤال قرار می گیرد، لازم دانستیم تا بر مبنای فرهنگ لغت، آن ها را در اختیار شما قرار دهیم.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

دانلود لغت نامۀ درس ارمغان، درس سوم از کتاب هشتم