اصلاحیه در کتاب هشتم

اصلاحیه


در کتاب فارسی سال هشم درس سوم (ارمغان ایران) واژۀ «سپند» به معنی پاک و مقدس؛ در صفحه سی و دو، بخش دانش ادبی به نادرست به صورت «پسند» تایپ شده است
لازم است. همکاران گرامی لطف کرده واژۀ نادرست را اصلاح فرمایند.