127 گونه در املای واژه اهتزاز، واغئن چح‌تور شد که فارصی‌ذبانان طوانصطند دیکطه را یاد بگیرند!؟

آیا می‌دانستید که فارسی‌زبانان واژه‌ی ساده‌ی «اهتزاز» را می‌توانند ١٢۷ جور غلط بنویسند؟

 

پاسخ در ادامه مطلب..

آیا می‌دانستید که فارسی‌زبانان واژه‌ی ساده‌ی «اهتزاز» را می‌توانند ١٢۷ جور غلط بنویسند؟

 فارسی زبانان برای صداهای یکسان، حرف‌های مختلف دارند.

 

برای این صدا ۲ تا حرف دارند:  ت، ط

 

برای این صدا ۲ تا:  هـ، ح

 

 برای این صدا ۲ تا:  ق، غ

 

 برای این صدا ۲ تا:  ء، ع

 

 برای این صدا ۳ تا:  ث، س، ص

 

 و برای این صدا ۴ تا:  ز، ذ، ض، ظ

 

 و این یعنی:

 

«شیشه» را نمی‌شود غلط نوشت.

 

 «دوغ» را می‌شود ۱ جور غلط نوشت.

 

 «غلط» را می‌شود ۳ جور غلط نوشت.

 

 «دست» را می‌شود ۵ جور غلط نوشت.

 

 «اینترنت» را می‌شود ۷ جور غلط نوشت.

 

 «سزاوار» را می‌شود ۱۱ جور غلط نوشت.

 

 «زلزله» را می‌شود ۱۵ جور غلط نوشت.

 

 «ستیز» را می‌شود ۲۳ جور غلط نوشت.

 

 «احتضار» را می‌شود ۳۱ جور غلط نوشت.

 

 «استحقاق» را می‌شود ۹۵ جور غلط نوشت.

 

 و «اهتزاز» را می‌شود ۱۲۷ جور غلط نوشت!

 

حالا چشمانتان را ببندید و از خودتان بپرسید:

 

واغئن چح‌تور شد که فارصی‌ذبانان طوانصطند دیکطه را یاد بگیرند!؟