مقاله ارمغان ایران

فایل پیوست، شرح و توضیحی است در مورد درس ارمغان ایران؛ ادبیات فارسی پایه ی هشتم که با تلاش همکار بزرگوار جناب آقای هزارخانی؛ (همکار ناحیه ی 3 قم) تهیه شده است.

ارمغان ایران