بیگانه

خیلی ها، داستان بیگانه را با نام آلبر کامو می شناسند؛ اما در بین مفاخر ادب ایران زمین، بیگانه ای وجود دارد که تمام ادیبان و داستان نویسان با آن آشنایند.

اگر می خواهید با این بیگانه آشنا شوید، فایل زیر را دانلود کنید.

«بیگانه»؛ داستانی برای آشنایان