شیوه نامه هشتمین دوره جشنواره نوآوری

شیوه نامه اجرایی هشتمین دوره جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری دوره اول آموزش متوسطه سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ 
ابلاغ شد . 

Download
 
دبیران علاقمند دوره اول متوسطه  به شرکت در جشنواره مطالعه بفرمایید . 
 
 اداره تکنولوژی،گروه‌های‌آموزشی‌وبررسی محتوای متوسطه استان قم