نشست طراحی سٶال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها

?نشست طراحی سٶال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها 

?یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ 
?ساعت: ۱۶ الی ۱۸

?این نشست گواهی حضور نخواهد داشت. 

پیوند ورود به جلسه:

http://lms1.giledu.ir/dabirkhanehzaban1

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه
@eng_gam1