گواهی های صادره وبینار کشوری4 اردیبهشت ماه 1402

گواهی های صادره وبینار کشوری تبیین و توجیه شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی دوره اول متوسطه مستقر در گیلان به تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1402
******************
توجه: برای همکارانی که به جای کد پرسنلی خود، کد ملی ثبت کرده بودند (بنا به دستور اداره کل آموزش و پرورش استان) گواهی صادر نشده است.
******************
توجه: اسامی بر اساس نام استانها سورت بندی شده است.
#####################
دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه 

Download