شیوه‌نامه جشنواره دانش‌آموزی زبان انگلیسی

 شیوه‌نامه جشنواره (دانش‌آموزی) زبان انگلیسی با رویکرد تلفیق موضوعی 

✳️ ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه 

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه 

Download