لینک ورود به چهارمین وبینار روش تدریس زبان انگلیسی

باسلام 
♦برگزاری کارگاه آموزشی گروه درسی زبان انگلیسی دوره اول متوسطه
روز یکشنبه بیست و یکم آذر ماه
ساعت۱۸/۳۰

با عنوان *How to Teach Listening*

*ویژه دبیران زبان انگلیسی متوسطه اول* 

 ازطریق لینک:
       Live.ganjedu.ir/webinar
یا
Https://Live.ganjedu.ir/webinar       

رسانه باشید 
اداره تکنولوژی،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم