ساختار آموزش و پرورش در جهان نوین

فیلم زیر در مورد ساختار های آموزش در کشور های پیشرفته است. این فیلم برای فعالیت های درس پژوهی بسیار مناسب می باشد. دیدن این فیلم را به همه همکاران توصیه می کنم.

دانلود

Big Think

A good video for teachers and advanced students

Don't miss it

Download