درسنامه درس دوم پایه هفتم

درسنامه درس اول

پایه هفتم Lesson 2 - My classmate

کاری از دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه

دانلود

درسنامه درس اول - پایه هشتم

 

درسنامه درس اول - پایه هشتم

Lesson 1 - My Nationality

 کاری از دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه 
 

دانلود

درسنامه درس اول - پایه نهم

 

                                                                           

درسنامه درس اول - پایه نهم

Lesson 1 - Personality

کاری از دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی  دوره اول متوسطه 

 

دانلود
 

کاربرگهای کتاب زبان نهم

کاربرگهای زبان نهم با عنوان

 

My Homework

جهت ارائه تکالیف هدفمند به دانش آموزان