درسنامه درس دوم پایه نهم

درسنامه درس دوم  پایه نهم

Lesson 2  - Travel

 کاری از دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه 

دانلود

درسنامه درس دوم پایه هشتم

درسنامه درس دوم - پایه هشتم

Lesson 2 - My week

 کاری از دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه 

دانلود