بازی آموزشی تاس

                                                    

🔹بازی آموزشی تاس،  برای یادگیریWh Questions 

🔸تهیه و تنظیم از سوی سرگروه‌های محترم استان‌های قم ، کردستان ، فارس و لرستان

✳️ دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی- دوره اول متوسطه

Download