آموزش ساختار جمله

چگونه کلمات را در کنار هم بگذاریم و جمله بسازیم؟

(توسط دکتر میری)

دانلود فایل زیر به همه همکاران توصیه میشود.

Sentence Structure

ِDownload