Grammar for Communicative Language Teaching

با ورود گرامر به کتاب زبان پایه نهم (prospect 3) یکی از دغدغه های همکاران این خواهد بود که گرامر، چگونه باید با رویکرد ارتباطی تدریس شود. و اصولا تدریس گرامر در CLT چه تفاوت های با GT دارد. مقاله کوتاه زیر در این زمینه می تواند بسیار راهگشا باشد.

 

Integrating Grammar for Communicative Language Teaching download