دومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و 5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
ساعت
18/30
18/30
18/30
18/30
روز
یک شنبه
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
تاريخ
97/08/20
97/08/26
97/08/27
97/08/28
موضوع
روش تدریس درکتاب نونگاشت آمادگی دفاعی 
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
گروه درسي
آمادگی دفاعی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4

 

همکاران محترم :

  1. لازم است از تاریخ 97/08/19 لغایت97/08/22  جهت ثبت نام به سایتqomgt.ir ← صفحه گروه زبان انگلیسی متوسطه اول مراجعه فرمایند.
  2. به علت محدودیت، اولویت شرکت در جلسه گروه زبان انگلیسی با همکارانی می باشد که از طریق سامانه مذکور ثبت نام کرده باشند.
  3. جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه علوم و فنون و خانه معلم شماره 1  برگزار می شوند به علت نبود مکان پارک ، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.

 

اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
ساعت
18/30
18/30
18/30
روز
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
تاريخ
97/8/1
97/8/2
97/8/5
موضوع
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
گروه درسي
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3

 

همکاران محترم :

  1. به علت محدودیت، لازم است از تاریخ 23/07/97 لغایت 29/07/97 جهت ثبت نام به سایتqomgt.ir ← صفحه گروه زبان انگلیسی متوسطه اول مراجعه فرمایند.
  2. جهت استفاده از کارگاه های آموزشی که در خانه معلم شماره 1برگزار می شود به علت نبود مکان پارک ، حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند.