هشتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
8:30
10
روز
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/2
96/12/3
96/12/3
موضوع
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
جلسه توجیهی جشنواره کشوری نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
گروه درسي
ریاضیات/پیام های آسمان/کاروفناوری
ادبیات فارسی/عربی/ آمادگی دفاعی
فرهنگ و هنر/ زبان انگلیسی/ مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3