پنجمین مرحله كارگاه های آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه پیام های آسمان
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir ← صفحه گروه عربی
ساعت
9-23
9/30
15
9
18/30
9-23
10
18/30
18/30
9-23
روز
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
96/11/11
96/11/5
96/11/5
96/11/12
96/11/14
96/11/18
96/11/19
96/11/23
96/11/24
96/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع قدرت نرم ، جنگ نرم
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه خواهران)
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه برادران)
کارگاه آموزشی با موضوع افت تحصیلی دانش آموزان و مشاعره مکتوب( ویژه ی دبیران ناحیه 1و4)
کارگاه آموزشی با موضوع بناهای تاریخی و معماری سنتی ایران و تزئینات معماری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع نوآوری در فرآیند تدریس
کارگاه آموزشی با موضوع راه های تبدیل و تاثیر باورهای دینی در دانش آموزان و عمل به آن
کارگاه آموزشی با موضوع کاربرد تئوری انتخاب در کلاس درس
کارگاه آموزشی با موضوع قضا و قدر در قرآن
کارگاه آموزش مجازی با موضوع مکالمه از محتوای کتاب عربی (هر سه پایه)
گروه درسي
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
فرهنگ و هنر
ریاضیات
پیام های آسمان
مطا لعات اجتماعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
عربی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10