چهارمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه گروه  علوم تجربی
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه دبیرخانه توسعه قرآنی
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه ،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  گروه ریاضیات
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  گروه پیام های آسمان
ساعت
10
9:30
15
9
10
9:30
15
9-23
9-23
8-12
9:30
15
8-12
9-23
9-23
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
یکشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/10/7
96/10/7
96/10/7
96/10/13
96/10/14
96/10/14
96/10/14
96/10/17
96/10/20
96/10/21
96/10/21
96/10/21
96/10/26
96/10/27
96/10/27
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع reading  and  writing
کارگاه آموزشی با موضوع کاشی کاری ویژه خواهران (2)
کارگاه آموزشی با موضوع کاشی کاری ویژه برادران (2)
کارگاه نقد و بررسی وآشنایی با کتاب های جدید التالیف ویژه دبیران جدید الورود
کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های شادی آفرین در تدریس
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (2) ویژه خواهران
کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (2)ویژه برادران
کارگاه آموزش مجازی با موضوع کار با میکروسکوپ و نمونه گیری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع شگفتی های علمی قرآن
 همایش علمی،آموزشی با محوریت تدریس کتاب جدید التالیف پایه دهم (فصل اول و دوم ) و نظارت بالینی
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (3) ویژه خواهران
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (3)ویژه برادران
برگزاری همایش  با موضوع نوشتن خلاق
کارگاه آموزش مجازی با موضوع حل مساله با رویکرد تیمز
کارگاه آموزش مجازی با موضوع  تقویت هویت ملی – مصرف تولیدات داخلی
گروه درسي
زبان انگلیسی
کارو فناوری
کارو فناوری
ریاضیات
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
علوم تجربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
آمادگی دفاعی
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
ریاضیات
پیام های آسمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15