دومین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
صفائیه ، اداره آموزش و پروش ناحیه 1 سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir   سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،کوچه36 تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،کوچه36 تیزهوشان دکتر خرمی
از طریق سایت qomgt.ir   سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
10
18:30
9 صبح تا 23
18:30
9:30
15
9 صبح تا 23
18:30
روز
یک شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه تا دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
96/9/5
96/9/9
96/9/12
96/9/19
96/9/21
96/9/23
96/9/23
96/9/25 الی 96/9/27
96/9/28
موضوع
همایش استانی دبیرخانه کشوری علوم با موضوع مسابقات آزمایشگاه
آشنایی با رویکرد و شیوه تدریس کتاب های جدید التالیف قرآن و پیام های آسمان (ویژه دبیران جدید الورود)
تولید محتوا با محوریت مکالمه
کارگاه مجازی با موضوع طراحی سوالات استاندارد
هدف زندگی از منظر قرآن ویژه دبیران درس پیام های آسمان
ترسیم با رایانه (1) ویژه ی خواهران
ترسیم با رایانه (1) ویژه ی برادران
کارگاه مجازی با موضوع آمادگی مسابقات آزمایشگاهی
بهترین روش های تدریس
گروه درسي
علوم تجربی
پیام های آسمان
عربی
علوم تجربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
کار و فناوری
کار و فناوری
دبیرخانه کشوری علوم تجربی
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9