دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98- 1397)

نوع تقدیر
استانی ناحیه ای
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی ناحیه ای
دبیرخانه ای استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی ناحیه ای
تاريخ ارسال آثار
97/11/17
97/11/24
97/11/24
97/11/30
97/12/11
97/12/15
97/12/15
97/12/15
97/12/20
98/1/21
98/1/24
موضوع
فراخوان آزمون ارتقای سطح دانش و مهارت ارزشیابی عملکردی در پودمان رایانه ای
فراخوان تجارب موفق و برتردبیران درحوزه ارزشیابی عملکردی کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی برمبنای کلاس معکوس (آموزش هنر در300 ثانیه )
فراخوان نقد و بررسی کتاب های متوسطه اول با رویکرد دستور
فراخوان سوالات مفهومی درس19 مطالعات اجتماعی پایه هشتم( نیم سال اول )
فراخوان کاربست یادگیری معکوس در فعالیت انس با قرآن درخانه
فراخوان طراحی سئوالات عملکردی پیام های آسمان پایه ی هفتم
فراخوان ارزشیابی تکوینی با رویکرد عملکردی و موقعیت محور ریاضی پایه نهم فصل 2 (شامل دست سازه ها، ویدیوی ضبط شده دبیر در کلاس درس ، نرم افزارها و ... )
فراخوان مقاله نویسی با عنوان تاثیرهنردر تعالی روح (تمامی پایه ها)
فراخوان طراحی و تدوین ارزشیابی عملکرد ی فرایند محور درس فرهنگ و هنر با موضوع هنرهای زیرلاکی
برگزاری نمایشگاه آثار برجسته همکاران در سطح استان
گروه درسي
کارو فناوری
آمادگی دفاعی
فرهنگ و هنر
ادبیات فارسی
مطالعات اجتماعی
پیام های آسمان
پیام های آسمان
ریاضیات
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11