نتایج مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی در سال تحصیلی 97-1396

رتبه ناحیه /منطقه
اول
اول
اول
اول
اول
دوم
دوم
دوم
اول
اول
اول
اول
دوم
دوم
اول
اول
سوم
سوم
اول
اول
رتبه استانی
اول
 
دوم
 
سوم
 
---
 
---
 
---
 
---
 
---
 
---
 
---
 
مدرسه
آیت ا... مشکینی
آیت ا... مشکینی
اصحاب کساء
اصحاب کساء
شهیده قضایی
فرزانگان
شهید غفاری
شهید غفاری
پانزده خرداد
پانزده خرداد
کوثر
کوثر
حضرت ابوالفضل(س)
مکتبی
مهدیه
دوازده بهمن
اخوان کریمی
اخوان کریمی
سید رضی سلفچگان
شهید باهنر 1
ناحیه
1
1
4
4
3
4
3
3
خلجستان
خلجستان
کهک
کهک
1
1
جعفریه
جعفریه
3
3
2
2
نام و نام خانوادگی
محمد جواد اسدی
محمد حسین رحمتی
مهدی عابدینی
اصغر کریمی
زهرا پروره
فاطمه معماریان
حسن عباسی
محمدرضا فاتحی
فاطمه کیانپور
محدثه طالقانی
فاطمه حسین نتاج
فاطمه فاطمی
فاطمه محمود یان
صدیقه زاهدی
اصغر شعبانی
سید فیاض موسوی
پری کریمی
اسماء اربابی
مجتبی فتاحی
مجتبی آزرم
گروه
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10