برگزاري مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی درس علوم تجربی (97-1396)

مکان
بلوار شهید کریمی خیابان باهنر
جنب دانشگاه فرهنگیان حضرت معصومه(س)
دبیرستان فرزانگان
ساعت
8:30 الی 23
روز
چهارشنبه
تاریخ اجرا
96/12/23
موضوع
اجراي مسابقات
آزمایشگاهی
ویژه ي دبیران درس
علوم تجربی
گروه درسی
علوم تجربی
رديف
1

اسامی تیم هاي شرکت کننده در مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی درس علوم تجربی