اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه در سال تحصيلي 97-96

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/10/20
96/10/24
96/10/24
موضوع
آزمون آنلاین سوالات مشابه تیمز (مرحله اول)
مسابقه آنلاین کتاب نهم بخش جغرافیا فصل اول گوی آبی
اجرایی آزمون آنلاین با عنوان ASSESSMENT
گروه درسی
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3