سومین مرحله مسابقات و فراخوان های گروه های آموزشی دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

نوع تقدیر
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/11/15
96/11/15
96/12/2
96/11/30
96/11/30
96/12/15
96/12/16
97/1/22
96/11/8
96/12/20
97/1/19
97/1/20
اسفندماه
23/11/23
97/1/22
96/12/6
96/12/13
موضوع
فراخوان طراحی سوال انشای برتر و انشای همکار (طبق شیوه نامه موجود در سایت)
فراخوان تولید محتوا بر مبنای ارزشیابی عملکردی (ساخت یک بازی بر مبنای درس چهارم کتاب فارسی نهم)
فراخوان طراحی سوال قرآن پایه نهم نوبت دوم در قالب CD
طراحی و تالیف محتوای درس قرآن پایه ی هفتم بر اساس نقد کتاب موجود
طراحی سوالات عملکردی دروس کتاب­ پیام­های آسمان پایه نهم
فراخوان طراحی سوالات پیام های آسمان پایه نهم (نوبت دوم)
فراخوان طرح درس  الکترونیکی با رویکرد ملی
فراخوان جشنواره نوآوری در فرآیند آموزشی (درس پژوهی)
مسابقه روش تدریس روایت نگاری درس دهم عربی پایه هفتم
فراخوان تهیه درس افزار آموزشی درس عربی (سه پایه)
 مسابقه طراحی مکالمه از محتوای کتاب عربی (سه پایه)
فراخوان متن­های خلاقانه درس عربی (متن نویسی)
 مسابقه(تئوری- عملی) آزمایشگاهی درس علوم تجربی (ویژه دبیران علوم)
نوآوری در بازارچه
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب کارو فناوری
فراخوان طراحی سوالات امتحانی عملکردی به صورت تیمی و گروهی
فراخوان بهترین روش­های تدریس (سه پایه)
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
ریاضیات
ریاضیات
عربی
عربی
عربی
عربی
علوم تجربی
کارو فناوری
کارو فناوری
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17