مدارس هدف

 مدارس هدف

     با تشکر از مدیران ومعاونین آموزشی و دبیران محترم  آموزشگاه نمونه دولتی اصحاب کساءبا مدیریت

جناب آقای یعقوب ضیایی وآموزشگاه میعاد 1با مدیریت سرکارخانم سکینه کریمی وآموزشگاه برقعی 2 با

مدیریت سرکارخانم زهرا عموحسنی که نهایت همکاری را با گروه های آموزشی استان و نواحی داشته اند .

 

تشکر وسپاس از مدارسی  که در سال تحصیلی 97-96به جمع مدارس هدف پیوسته اند تا در راستای

تحقق اهداف آموزشی کشور و ایجاد بستر جامعه آموزش یادگیرنده نقش  موثری راایفا نمایند .

لیست مدارس شرکت کننده در طرح نظارت بالینی را از اینجـــــــــــــا دریافت نمایید .