طراحی آزمون عملکردی

.

 

همکاران گرامی با سلام واحترام

درس سوم،پایه هفتم جهت طراحی آزمون سنجش عملکردی سال 98 استان قم تعیین شده است.

روزگار غریبی است نازنین

اطلاعات بیشتر در سایت

SOC.gam1.medu.ir

 

 

از طراحی تا کاربرد تکالیف سنجش عملکرد در 3 گام

موضوع درسی                                 :پایه                                     : طراح:

نوع سنجش: ساختارمند *     طبیعی *     طولانی مدت *       شبیه سازی *

نحوه انجام توسط دانش آموزان : فردی *      گروهی *

سطح مهارت فکری: به یاد آوردن ¢   درک کردن ¢   به کار بردن *  تحلیل کردن *    ارزشیابی کردن *     خلق کردن *

 

 

گام 1 : اهداف آموزشی وانتظارات یادگیری را که قرار است بسنجید، مشخص کنید.

 

 

 

 

 

 

 

گام 2 :تکلیفی را به همراه معیارها و انتظارات مناسب آن تکلیف طراحی کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

گام 3 : با توجه به معیارها و انتظارات، راهنمای توصیف عملکرد)نمره گذاری( مربوطه را طراحی کنید.

 

 

 

 

 

 

 فراخوان مقاله نویسی با عنوان آسیب های اجتماعی کلاس من(پایه هشتم)                   27آذر ماه
 برگزاری آزمون آنلاین با عنوان آشنایی با حقوق و مسئولیت های زن درخانواده            25آذر ماه
 برگزاری کار گاه آموزش مجازی با عنوان حقوق ومسئولیت های مرد در خانواده           23دی ماه

 کارگاه آموزشی با عنوان طراحی سئوالات سنجش عملکردی                                      دی ماه

 فرا خوان طراحی سئوالات سنجش عملکردی(درس سوم،پایه هفتم)                             بهمن ماه

 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان چگونگی جذاب و فعال سازی کلاس                        بهمن ماه

 برگزاری فراخوان تهیه دست ساز ها وماکت های کمک آموزشی جغرافیا                     اسفند ماه