وبینار استانی سنجش عملکرد در علوم تجربی

                                            توجه                       توجه                     توجه

_ وبینار استانی سنجش عملکرد در علوم تجربی

                                                                 _ تاریخ برگزاری: پنجشنبه 1400/10/23

  _ ساعت 10 صبح

                                                              _ محیط برگزاری: sky room