وبینار استانی آزمایش های جذاب علوم تجربی

                                            توجه                       توجه                     توجه

_ وبینار آزمایش های جذاب و ساده در علوم تجربی

                                                                 _ تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1400/10/22

  _ ساعت 18/30 عصر

                                                              _ محیط برگزاری: sky room