مراحل فرآیند طرح نظارت و راهنمایی آموزشی

مراحل فرآیند طرح نظارت و راهنمایی آموزشی

 

   مراحل فرآیند طرح نظارت و راهنمایی آموزشی توسط مدیران یا معاونین آموزشی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 97-96 با همکاری سرگروه نظارت بالینی و سرگروه های درسی نواحی