شیوه نامه جشنواره نوآوری

با توجه به ابلاغ شیوه نامه جشنواره نوآوری متوسطه اول از سوی دفتر وزارتی، فایل شیوه نامه در لینک زیر قابل دسترسی است:

نتیجه تصویری برای دانلود