محتوای شماره سه آزمون برخط مدیران و معاونین آموزشی

محتوای  شماره سه آزمون برخط مدیران و معاونین آموزشی

 

منبع : کتاب مهارت های اساسی تدریس نوشته حسن مالکی ( قاسم).انتشارات نیکان کتاب، چاپ اول

                                 محتوای شماره سه را از دریافت نمایید.