برنامه ی بازدید نظارت بالینی از مدارس هدف استان قم

برنامه ی بازدید نظارت بالینی  از مدارس هدف استان قم

       برنامه ی بازدید از مدارس هدف استان قم از تاریخ 7 بهمن شروع وتا 16 اسفند ادامه

دارد سرگروه های آموزشی استان در تاریخ های تعیین شده ضمن هماهنگی با مدیر و دبیر

محترم آموزشگاه از کلاس درس همکاران بازدید به عمل می آورند.

  برنامه بازدید را از اینجا دانلود بفرمایید .

   تصاویر ارسالی از نظارت بالینی مدارس هدف در کانال مدارس هدف طرح نظارت بالینی قرار داده شده است .