محتوای شماره دو آزمون برخط مدیران و معاونین آموزشی

 

محتوای شماره دو آزمون برخط مدیران و معاونین آموزشی

محتوای شماره دو, فصول 10- 9 را ازاینجادریافت نمایید.

منبع : کتاب مدیریت و رهبری آموزشی نوشته کیمبل وایلز و ترجمه: دکتر محمد علی طوسی.

انتشارات بازتاب  تهران ،چاپ هفدهم  1392می باشد.