برگزاری کارگاه نظارت بالینی در آموزشگاه دخترانه خوشرفتار

گزارش کارگاه نظارت بالینی آموزشگاه خوشرفتار

       کارگاه نظارت بالینی در آموزشگاه خوشرفتار با مدیریت خانم ابو ترابی وبا مدرسی جناب آقای مقیمی وباحضور کلیه دبیران محترم  برگزار گردید.